Regulamin

Regulamin korzystania ze sprzętu wypożyczalni kajaków w Kurnędzu

Najemca – osoba fizyczna bądź prawna, wypożyczająca sprzęt wodny
Wynajmujący – Kajaki Kurnędz Grzegorz Szamburski, Kurnędz 55B 97-330 Sulejów

Zasady ogólne:
1. Sprzęt pływający wypożyczany jest wraz z wyposażeniem; kamizelki asekuracyjne i wiosła. Wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i przedłożą Wypożyczającemu dowód osobisty oraz akceptują warunki niniejszego regulaminu, stwierdzając to własnoręcznym podpisem.
2. Osoby do 17 roku życia włącznie, mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
3. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się. Sprzęt nie zostanie również wypożyczony, jeśli Wynajmujący stwierdzi posiadanie alkoholu lub środków odurzających w bagażu wypożyczających.
4. Najemca oświadcza, że posiada umiejętności pływackie oraz zna przepisy w ruchu wodnym.
5. Najemca oświadcza, że będzie wykonywał wszelkie polecenia obsługi informacyjnej i zabezpieczającej podczas spotkań kajakowych (wycieczek i spływów). 6. Wynajmujący nie jest organizatorem wycieczki (spływu), lecz w ramach wniesionej opłaty, udostępnia wypożyczenie ? lub całego kajaka wraz z wyposażeniem i transportem podczas spotkań kajakowych.
Odpowiedzialność Najemcy:

1. Najemca odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.
2. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem, na własną odpowiedzialność. 3. Najemca ponosi odpowiedzialność za zaginięcie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu kajakowego.W niektórych przypadkach Wypożyczający może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu W przypadku niezwrócenia lub całkowitego uszkodzenia sprzętu, Najemca ponosi wszelkie koszty z tym związane:
* Kajak – 2200 zł sztuka
* Wiosło – 100 zł sztuka
* Kamizelka asekuracyjna – 100 zł

Zniszczony całkowicie sprzęt Najemca otrzymuje na własność. W przypadku niewywiązania się z obowiązku rekompensaty strat Wynajmującego, sprawa kierowana jest do sądu odpowiedniego dla mijesca zamieszkania Najemcy.
W przypadku zdekompletowania lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, wysokość szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Uczestnik zobowiązuje się uregulować ustaloną przez Wypożyczającego kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu. W przypadku uszkodzenia kajaka, Najemca ponosi koszty naprawy w wysokości:
* 1 cm2 poszycia kajaku – 50 zł
4. W przypadku braku możliwości zwrotu wypożyczonego sprzętu (zmęczenie, warunki pogodowe, przedłużenie wycieczki), Najemca ma obowiązek poinformować Wynajmującego telefonicznie. Ponosi wówczas koszty tj. za wypożyczenie zgodnie z cennikiem na cały dzień. Maksymalny okres spóźnienia 1 doba.

Odpowiedzialność Wynajmującego:
1. Wypożyczający zapewnia sprawny sprzęt kajakowy.
2. Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jego terenie samochody oraz inny sprzęt, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury oraz utraty zdrowia lub śmierci Najemcy.
3. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
Postanowienia końcowe:
4. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów poruszania się po wodach śródlądowych, ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ppoż.. Odpadki należy wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników. Na terenie Parku Krajobrazowego Sulejów, w obszarze specjalnej ochrony przyrody Natura, Uczestnik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
5. Uczestnikowi zabrania się:
a. kąpieli podczas pływania
b. wędkowania z kajaków
c. zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
d. picia alkoholu w czasie dysponowania kajakiem
e. wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
f. zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju
6.Uczestnik zobowiązany jest do:
a. przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej
b. zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
c. opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania
d. zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany
e. kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób
f. założenia kamizelki asekuracyjnej na czas pokonywania trasy
g. posiadania elementów odblaskowych oraz świateł w przypadku trasy nocnej