Najemca – osoba fizyczna bądź prawna, wypożyczająca sprzęt wodny
Wynajmujący – Kajaki Kurnędz Grzegorz Szamburski, Kurnędz 55B 97-330 Sulejów

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

Wypożyczający zapewnia sprawny sprzęt kajakowy.
2. Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jego terenie samochody oraz inny sprzęt, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury oraz utraty zdrowia lub śmierci Najemcy.
3. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
Postanowienia końcowe:
4. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów poruszania się po wodach śródlądowych, ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ppoż.. Odpadki należy wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników. Na terenie Parku Krajobrazowego Sulejów, w obszarze specjalnej ochrony przyrody Natura, Uczestnik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
5. Uczestnikowi zabrania się:
a. kąpieli podczas pływania
b. wędkowania z kajaków
c. zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
d. picia alkoholu w czasie dysponowania kajakiem
e. wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
f. zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju
6.Uczestnik zobowiązany jest do:
a. przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej
b. zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
c. opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania
d. zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany
e. kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób
f. założenia kamizelki asekuracyjnej na czas pokonywania trasy
g. posiadania elementów odblaskowych oraz świateł w przypadku trasy nocnej